Client: PT. Internusa Asridaya Sakti

Wisata domestik bersama PT. Internusa Asridaya Sakti dari Bandung ke Yogyakarta.